Voorwaarden

Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN UZIOZ (OPDRACHTGEVER)
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. UZIOZ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50702351.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie UZIOZ een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen UZIOZ en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee UZIOZ zich heeft verbonden tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.
4. Partijen: UZIOZ en de opdrachtgever gezamenlijk.
5. Uitvoerder: de door UZIOZ in het kader van de overeenkomst tewerkgestelde of te werk te stellen persoon die de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verricht. De uitvoerder kan zowel UZIOZ zelf, een aan hem ondergeschikte, als een niet aan hem ondergeschikte persoon betreffen.
6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door de uitvoerder uit te voeren werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: hulp in de huishouding, administratieve ondersteuning, aanneming van werk, computerhulp en persoonlijke verzorging.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van UZIOZ en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van UZIOZ vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van UZIOZ dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van UZIOZ dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van UZIOZ, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij UZIOZ anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht UZIOZ niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.


ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. UZIOZ is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. UZIOZ is niet (mede) aansprakelijk voor schade waarvoor de uitvoerder die als niet-ondergeschikte van UZIOZ voor het verrichten van de werkzaamheden is aangewezen, aansprakelijk is, tenzij gelet op de bedrijfsactiviteiten van UZIOZ en de uitvoerder een dusdanige verwevenheid bestaat dat beide bedrijven als een zogenoemde “zekere eenheid” kunnen worden beschouwd.
3. Voor de uitvoering van werkzaamheden is de opdrachtgever eenmalig € 5,- inschrijfgeld aan UZIOZ verschuldigd. Dit inschrijfgeld geldt per huishouden en is voor vervolgovereenkomsten tussen partijen niet opnieuw verschuldigd.
4. De prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden is te allen tijde aan UZIOZ verschuldigd. Deze prijsfactoren zijn uitdrukkelijk in de tussen partijen gesloten overeenkomst vermeld.


ARTIKEL 5. |  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst relevant is, tijdig, juist en volledig aan UZIOZ c.q. de uitvoerder te verstrekken. Voorts dient de opdrachtgever steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De opdrachtgever is bovendien gehouden zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
2. De uitvoerder dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie van de opdrachtgever, voor zover dit voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd is.
3. De opdrachtgever staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever staat, behoudens het bepaalde in de volgende zin, in voor de deugdelijkheid van de zaken van de opdrachtgever waarmee of waaraan in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt. Elke aansprakelijkheid van UZIOZ en de uitvoerder voor schade als gevolg van gebreken van zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij UZIOZ en de uitvoerder van de aanwezigheid van deze gebreken kennis droegen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
5. Indien de opdrachtgever voor uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het aanleveren van materialen of andere zaken, dient de opdrachtgever deze zaken tijdig op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking van de uitvoerder te stellen.


ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever UZIOZ daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan UZIOZ alle met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van UZIOZ vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade voor zover de wet daaraan ten aanzien van consumenten niet dwingend in de weg staat.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door UZIOZ, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor UZIOZ extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 7. |  OPLEVERING EN RECLAMES
1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 het opgeleverde door de opdrachtgever in gebruik is genomen;
 UZIOZ, dan wel de uitvoerder aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.
Neemt de opdrachtgever een deel van het opgeleverde in gebruik c.q. moet een deel van de werkzaamheden als voltooid worden beschouwd, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of UZIOZ c.q. de uitvoerder de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan de uitvoerder te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij UZIOZ te worden gemeld.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor UZIOZ en de uitvoerder uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
5. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.


ARTIKEL 8. |  OVERMACHT
1. UZIOZ en de uitvoerder zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hen krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, is zowel UZIOZ, de uitvoerder als de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat één van hen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
3. Indien UZIOZ c.q. de uitvoerder bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is UZIOZ gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.


ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. UZIOZ is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst UZIOZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is UZIOZ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
3. Voorts is UZIOZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door UZIOZ op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die UZIOZ ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien UZIOZ de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.


ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Partijen kunnen bij totstandkoming de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van UZIOZ, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
3. UZIOZ mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan UZIOZ, dat in redelijkheid niet van UZIOZ mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te (doen) verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
4. Indien UZIOZ op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan UZIOZ worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van UZIOZ. UZIOZ is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is UZIOZ gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
6. UZIOZ is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren, aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de consument gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden, mits de doorberekening van deze kosten plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en UZIOZ uitdrukkelijk heeft verklaard de overeenkomst niet alsnog onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
7. UZIOZ is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. UZIOZ is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te (doen) geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.
8. Betalingen geschieden middels overboeking dan wel SEPA-machtiging. In geval van een SEPA-machtiging is de opdrachtgever redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan UZIOZ de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.
9. Tenzij anders is vermeld of overeengekomen, dienen betalingen middels overboeking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door UZIOZ voorgeschreven wijze.
10. Klachten over de hoogte van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.
11. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtgever draagt te allen tijde de schade die veroorzaakt is door:
 een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 een gebrek aan een zaak van de opdrachtgever waaraan werkzaamheden worden verricht, voor zover dit gebrek ten tijde van het sluiten van de overeenkomst UZIOZ en de uitvoerder niet bekend was;
 iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
 een andere omstandigheid die niet aan UZIOZ of de uitvoerder kan worden toegerekend.
2. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de opdrachtgever UZIOZ c.q. de uitvoerder in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor UZIOZ en de uitvoerder ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de opdrachtgever de adviezen en instructies van UZIOZ of de uitvoerder behoorlijk had opgevolgd, schade die is veroorzaakt doordat UZIOZ c.q. de uitvoerder gebruik heeft gemaakt van door de opdrachtgever aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever.
4. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever in verband met een tekortkoming van een niet aan UZIOZ ondergeschikte uitvoerder, dient de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 4.2, zich optimaal in te spannen om met die uitvoerder tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van UZIOZ, deze derden in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens UZIOZ geldig maakt.
5. UZIOZ en de uitvoerder zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van UZIOZ of de uitvoerder bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van UZIOZ of de uitvoerder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan UZIOZ of de uitvoerder toegerekend kunnen worden;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid van UZIOZ mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van UZIOZ betrekking heeft.
7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van UZIOZ meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van UZIOZ daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens UZIOZ na verloop van één jaar.
9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van UZIOZ, zal de opdrachtgever UZIOZ vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens UZIOZ.
10. Op de clausules van dit artikel kan in hun rechtsverhouding met de opdrachtgever tevens een beroep worden gedaan door de door UZIOZ bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 12. |  GEHEIMHOUDING
1. De uitvoerder, UZIOZ en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die van elkaar zijn verkregen.
2. Elke in lid 1 bedoelde partij zal van een andere partij verkregen informatie waarop de geheimhoudingsplicht rust, uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, een partij als bedoeld in lid 1 gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en zijn de andere partijen niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4. UZIOZ en de uitvoerder behouden zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met UZIOZ, ondergeschikten van UZIOZ in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
2. Overdracht van de rechten en de plichten uit de overeenkomst door de ene partij aan een derde kan uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.
3. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van UZIOZ aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN UZIOZ (UITVOERDER)
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt:
1. UZIOZ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50702351.
2. Uitvoerder: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie UZIOZ een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: de uitvoerder en UZIOZ gezamenlijk.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten wiens behoeve de uitvoerder, in het kader van de overeenkomst, werkzaamheden verricht.
5. Overeenkomst: iedere tussen UZIOZ en de uitvoerder tot stand gekomen overeenkomst waarmee UZIOZ zich jegens de uitvoerder voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot het verstrekken van opdrachten, en de uitvoerder is gehouden tot de uitvoering daarvan ten behoeve van de opdrachtgever.
6. Opdracht: iedere door UZIOZ aan de uitvoerder gegunde opdracht ter zake het ten behoeve van de opdrachtgever uitvoeren van werkzaamheden.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van UZIOZ en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Op de overeenkomst zijn mede van toepassing de “Algemene voorwaarden UZIOZ (opdrachtgever)”, voor zover zij direct of indirect regels bevatten ten aanzien van de relatie tussen de uitvoerder en de opdrachtgever, respectievelijk de uitvoerder en UZIOZ. In geval van strijdigheid tussen de laatstbedoelde en onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de uitvoerder gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden steeds uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen UZIOZ en de uitvoerder is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. |  KERN VAN DE OVEREENKOMST
1. De uitvoerder voert de werkzaamheden voor de opdrachtgever uit voor eigen risico. De aard en omvang van de werkzaamheden worden schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
2. De opdrachtgever en de uitvoerder, alsmede de uitvoerder en UZIOZ, staan niet in een werknemer-/werkgeverrelatie.
3. Uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst dient een BGL, dan wel een VAR-verklaring door de uitvoerder te worden verstrekt.
4. UZIOZ, de uitvoerder en de opdrachtgever komen onderling overeen op welke dagen en tijdstippen de overeengekomen werkzaamheden worden verricht. De opdrachtgever is gerechtigd de uitvoerder af te wijzen, zonder dat de uitvoerder jegens UZIOZ aanspraak maakt op enige vorm van schadeloosstelling.


ARTIKEL 4. |  VERPLICHTINGEN VAN DE UITVOERDER
1. De uitvoerder garandeert dat hij over de kwalificaties en competenties beschikt die voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zijn vereist of waarvan de uitvoerder te kennen heeft gegeven daarover te beschikken.
2. De uitvoerder zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoerder dient zich voorts als een goed vertegenwoordiger van UZIOZ jegens de opdrachtgever op te stellen en te gedragen.
3. De opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren. Het is de uitvoerder niet toegestaan, anders dan na voorafgaande uitdrukkelijke instemming van UZIOZ, zich te doen vervangen door een derde.
4. De uitvoerder verbindt zich ertoe de werkzaamheden uit te voeren op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip. Voor zover het precieze tijdstip van uitvoering ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend was, is UZIOZ gerechtigd het moment van uitvoering bindend vast te stellen voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen daaraan niet in de weg staat.


ARTIKEL 5. |  DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
1. De overeenkomst kan, afhankelijk van hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd worden aangegaan. Van een bepaalde tijd is mede sprake indien UZIOZ de uitvoerder een enkele opdracht gunt, na afronding waarvan de overeenkomst eindigt.
2. Voorziet de overeenkomst in meerdere toekomstige, nog tot stand te komen opdrachten, dan maakt de uitvoerder gedurende de looptijd van de overeenkomst aanspraak op de toebedeling van opdrachten die voldoen aan de tussen partijen overeengekomen opdrachtspecificaties. Het staat UZIOZ vrij tevens overeenkomsten aan te gaan met andere uitvoerders die, gelet op de met hen overeengekomen specificaties, voor eenzelfde opdracht kunnen worden aangewezen. In dat geval wordt een voor meerdere uitvoerders geschikt opdracht voorgesteld aan alle uitvoerders en komt de beslissing aan welke uitvoerder de opdracht wordt gegund uitsluitend toe aan UZIOZ.
3. De uitvoerder is niet gerechtigd een opdracht af te wijzen voor zover uit de overeenkomst voortvloeit dat hij zich jegens UZIOZ voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden en de uitvoerder de enige partij is die voor de uitvoering daarvan geschikt is, doch met inachtneming van de met de uitvoerder overeengekomen voorwaarden voor aanneming van een opdracht.
4. Een overeenkomst met de uitvoerder aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de overeengekomen duur, c.q. voltooiing van de opdracht, van rechtswege zonder dat opzegging is vereist, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen conform het bepaalde in artikel 6 van de “Algemene voorwaarden UZIOZ (opdrachtgever)”. In een voorkomend geval maakt de uitvoerder jegens UZIOZ uitsluitend aanspraak op de eventueel van de opdrachtgever ontvangen annuleringskosten, doch uitsluitend in geval die kosten daadwerkelijk door UZIOZ worden geïncasseerd, met dien verstande dat UZIOZ naar evenredigheid aanspraak blijft maken op de provisie als bedoeld in artikel 6.1.


ARTIKEL 6. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De uitvoerder voert de werkzaamheden uit tegen de door UZIOZ aan de opdrachtgever gedeclareerde vergoeding onder aftrek van de tussen partijen overeengekomen en aan UZIOZ toekomende provisie. Voor de vaststelling van de aan de uitvoerder toekomende bedragen, worden geen andere posten meegenomen als in de vorige zin bedoeld, zoals reis-, parkeer- en overige kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht.
2. Indien en voor zover UZIOZ de uitvoerder werkbriefjes verstrekt, dient de uitvoerder deze door de opdrachtgever ondertekend aan UZIOZ te verstrekken. Uitsluitend werkbriefjes op de daartoe voorgeschreven wijze verstrekt door de uitvoerder, zijn voor UZIOZ bindend bij de vaststelling van de aan de uitvoerder toekomende vergoedingen.
3. Voor UZIOZ ontstaat niet eerder een betalingsverplichting jegens de uitvoerder dan nadat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. Indien en voor zover de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt, nemen partijen een gelijk aandeel in het daardoor ontstane verlies.
4. Het is de uitvoerder niet toegestaan betalingen rechtstreeks van de opdrachtgever aan te nemen. Indien zulks zich desondanks voordoet, is de uitvoerder gehouden deze bedragen uit hoofde van een onverschuldigde betaling aan de opdrachtgever terug te betalen, dan wel aan UZIOZ te doen toekomen ter voldoening van de op de opdrachtgever rustende schuld inzake de overeenkomst.


ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft UZIOZ het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
2. Voorts is UZIOZ bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst UZIOZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de uitvoerder zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen.
3. Indien de uitvoerder in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de uitvoerder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is UZIOZ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Voorts is UZIOZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
5. Nimmer wordt door de uitvoerder aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door UZIOZ op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door UZIOZ in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst te lijden schade voor rekening van de uitvoerder.


ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van UZIOZ, is elke aansprakelijkheid van UZIOZ voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de uitvoerder geleden schade uitgesloten. In het bijzonder is UZIOZ niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden.
2. Voor de nakoming van de verplichtingen tussen de uitvoerder en de opdrachtgever draagt UZIOZ geen enkele aansprakelijkheid. De uitvoerder vrijwaart UZIOZ dan ook van alle aanspraken van de opdrachtgever en derden ter zake.
3. Indien UZIOZ in of buiten rechte wordt aangesproken door de opdrachtgever, welke aanspraak betrekking heeft op een veronderstelde tekortkoming van de uitvoerder, spant de uitvoerder zich in tot een minnelijke oplossing met de opdrachtgever te komen en neemt de uitvoerder de kosten van verweer en andere daarmee verband houdende kosten voor zijn rekening. Voorts dient de uitvoerder de (buiten)gerechtelijke procedure van UZIOZ over te nemen en UZIOZ te vrijwaren van elke verdere verplichting tot inmenging in een dergelijke procedure door UZIOZ.
4. De uitvoerder is aansprakelijk voor alle schade direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de uitvoerder deze schade kan worden toegerekend. Indien op UZIOZ jegens de opdrachtgever een (wettelijke) verplichting tot schadevergoeding rust, welke schade aan de uitvoerder is toe te rekenen, is UZIOZ gerechtigd deze schade te verhalen op de uitvoerder.
5. Vorderingen en verweren van de uitvoerder jegens UZIOZ verjaren door verloop van een jaar.


ARTIKEL 9. |  SLOTBEPALINGEN
1. Het is de uitvoerder tijdens de looptijd van de overeenkomst, alsmede tot een jaar na eindiging daarvan, niet toegestaan voor eigen rekening werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever die door UZIOZ aan hem, in welke vorm dan ook, is voorgesteld. Het verrichten van werkzaamheden overeenkomstig de vorige zin, wordt aangemerkt als onder het bereik van de overeenkomst te vallen.
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van UZIOZ wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.